Mobile menu

Kind words from ProZ.com members

Testimonials and success stories from current ProZ.com paying members.Member testimonials


Find premium clients
On a base of my experience to date I confirm that my investment in Proz.com was and still is profitable.
ఈ సభ్యత్వము నాకు నిజంగా చాలా అమూల్యంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చాలా మంది మంచి క్లయింట్లను సంపాదించుకున్నాను
而 ProZ.com 所舉辦的網上虛擬會議,讓我們瞭解與世界各地的自由譯者之間差距,讓我們從自由譯者的角度去感受,重新思考工作流程,使之後合作更加密切。
I must say that I continue to be breathless at how well ProZ.com anticipates / accommodates the needs of freelance translators. . . I was tearing my hair out and tossing small wads of money down the drain trying to find an invoicing program that did only what yours now does and nothing more.
ProZ.com membership is 1000x worth the cost! I wouldn't give up the unlimited Blue Board access for anything... ProZ.com is a great website.
PCovs
Danska
ProZ.com gives you Internet visibility. The fee represents a few hours of labor and the advantages I derive from it far exceed the small outlay of cash.
Robert Forstag
Sjedinjene Američke Države
I have been a ProZ.com member for some time, and irrespective of anything, such investments are a definite indicator that you are indeed a serious player in this field. This investment is recovered much sooner than expected. Go for it!
Being for over 10 years a ProZ.com member, now I cannot imagine a day without visiting the site. It became a part of my daily activities. It was one of the most valuable investments I made during my presence in the translation industry.
I think the invoicing tool is about as perfect as it can be. Great job!
I joined ProZ.com as a paying member in 2009, and haven't looked back since. If you invest time with your profile, site facilities, training
and events, then after a while good customers will come after you. I've been "found" through ProZ.com from a simple Google search on many occasions.
Proz.com stanowi z pewnością wspaniały niezbędnik warsztatu pracy lingwistów.
I would certainly recommend becoming a paying member at ProZ.com. I started with a free membership, but I have had much more work since I decided to invest in ProZ.com membership. Now I don't have any delay before quoting for a "private" job posting, I have access to the LWA of every outsourcer on the Blue Board, and I can meet fellow translators via the site or at a powwow.
At first, I was a non-paying member for a couple of years and I was never contacted by potential clients directly. Becoming a paying member at ProZ.com allowed me to grow as a professional, as a person and as a business.
GerSi
Slovenija
Soy miembro desde 2008, los logros a todo nivel fueron muchísimos, fundamentalmente utilizando las herramientas que nos brinda ProZ.com que busca perfeccionarse y jerarquizar así nuestra profesión.
ProZ.com was the main factor in my gradual gravitation towards becoming a freelance translator. ProZ.com is where a good share of my clients found me, and I cannot imagine what could cause me to cease my membership here. In fact, becoming a full member was one of the best decisions I've ever made.
The LT>EN Guy
Velika Britanija


Get and give professional advice
U vielmi mnohich vypadkach samaja pieršaja zamova, atrymanaja praz ProZ.com, bolš čym całkam pakryvaje hadavy ŭniosak.
ProZ.com is a new higher level society and new way of thinking for translators!
This past year has been great. I woke up one morning deciding to go back to translating full time but I was not 100% sure that my decision was the right one. I left my "safe" English teaching job and recontacted my old clients. It didn't take long and I was soon back on track. Thanks to ProZ I have made contacts with new agencies around the world. I have met colleagues worldwide and found new friends... Words are my passion and this is the ideal job for me with growing children who love to see me around. My small office at home is not a lonely place at all and may I say I have never been happier. Thanks
Our common experiences as translators, the sharing of worries, doubts, questions in our forums regarding ONE TOPIC: TRANSLATION, all this has already created a warm, welcoming and caring community,
complete with powwows and special personal friendships.

Thanks for creating an inspiring place for us.
This is simply the best, most comprehensive support network and best moderated web site I could wish for as a translator.
Anne Lee
Velika Britanija
What I like most at ProZ.com is the relationship between the ProZ.com staff and us, the members. I felt that, while other sites are only after the money, you really care about us and about the way you can help us. This is very important.
xxxMihai Badea
Luksemburg
ProZ.com has acted as my guide. With my ProZ.com membership, I'm a happy, fully-fledged freelancer and I can safely say that I wouldn't be where I am today without the knowledge that I have gained from the site or the friendly community support network. Thank you!
Rebecca Hendry
Velika Britanija
ProZ.com is not only our workplace, it's also a worldwide, developing community of people in translation business.
Gabor Kun
Mađarska
In quite many cases, the very first order won via ProZ.com more than covers the annual membership dues.
The KudoZ section has become a regular part of my daily working routine. I can always count on it for useful information and interesting linguistic and cultural tidbits, as well as insights into my colleagues backgrounds and thought processes.
Heathcliff
Sjedinjene Američke Države
Bır de 10 yıllık üyelik ücreti olmasi gerekir. Onun daha avantajli bir fiyati vardi. Ben vakti zamaninda 10 yil için üye olmustum. Pek dogal olarak bunun fiyati senelik üyelige göre daha avantajli idi.


Add enjoyment to your work
Стать членом сайта, безусловно, стоит. Я зарегистрирована на ProZ.com с 2002 г., но работу через этот сайт стала получать только после того, как приобрела членство. Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
I thank ProZ.com team members & moderators for their active support.
Congratulations and thank you very much for your hard work.
Glad to be fully on board ProZ.com at last!
اشتركت في بروز.كوم منذ تسع سنوات، ومنذ تسع سنوات والفائدة لا تنقطع.
After several years of free membership I decided to change its status to a paid member ... and I regret that I waited so long!
Boa oportunidade para todos os tradutores. Vou de certeza recomendar a adesão. Acho que é uma grande oportunidade profissional. Não percam esta possibilidade incrível!
Vincenzo Di Maso
Portugalija
Стать членом сайта, безусловно, стоит. Я зарегистрирована на ProZ.com с 2002 г., но работу через этот сайт стала получать только после того, как приобрела членство. Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
Na bazie dotychczasowego doświadczenia potwierdzam, że moja inwestycja w Proz.com opłaciła się i nadal się opłaca. Członkowstwo zapewnia wartościowe wsparcie dla prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nakierowanej głównie na realizację i dostarczanie przekładu językowego klientom oczekującym profesjonalnego poziomu współpracy i usług lingwistycznych o wysokiej jakości.
ProZ.com is echt de beste website/verzamelplaats voor vertalers en iedereen die werkt met taal. Ik ben onlangs ook begonnen het gratis Proz invoicing systeem te gebruiken, en het is fantastisch! Ga vooral zo door!
I am very happy with my membership and sure many more colleagues will be of theirs in the future!
ProZ.com me llena de estímulo, alegría, aprendizaje. Me da la posibilidad de conocer colegas, trabajar, recibir la ayuda que tantas veces se necesita. Gracias por lo cambios en el área de trabajos, los he utilizado en muchas ocasiones y son maravillosos!

Je suis satisfait d'être membre payant. J'ai même rempilé pour 5 ans.
I have to say that getting jobs (and, more importantly, regular clients) via ProZ.com worked a treat for me ... it's not that big an investment if you want to run a business.
Kay Barbara
Velika Britanija
In 3 years as a Proz member I have got quite a lot of work through having a profile here. That's the keyword: p r o f i l e.
Tom in London
Velika Britanija
ProZ.com has certainly given me a boost and is stimulating my will to explore new worlds and opportunities. And to go ahead.